przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Jak podłączyć się do sieci   


Aby zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci cieplnej należy skontaktować się z Działem Marketingu i Obsługi Odbiorcy, gdzie zostanie podana wstępna informacja o istniejących możliwościach technicznych podłączenia danego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Potencjalny odbiorca ciepła powinien wypełnić druk Wniosek o wydanie warunków przyłączenia"(pobierz)
Wypełniony wniosek z załączoną kserokopią tytułu prawnego do korzystania z obiektu tzn. odpis zwykły Księgi Wieczystej lub wypis z rejestru gruntów zawierający nowy numer Księgi Wieczystej, z planem sytuacyjnym obiektu na mapie zasadniczej oraz mapę ewidencyjną należy złożyć w Sekretariacie przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób należy również złożyć stosowne pełnomocnictwo współwłaścicieli dla osoby ich reprezentującej.

W odpowiedzi na złożony wniosek odbiorca otrzyma "Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej" określające miejsce i sposób włączenia do sieci oraz Umowę przyłączeniową, która określi m.in. zakres obowiązków Odbiorcy i PEC Sp. z o.o. Podpisanie umowy przyłączeniowej stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz kolejnych czynności zmierzających do realizacji budowy przyłącza Odbiorcy.

Podstawową zasadą umowy przyłączeniowej jest, że:
Odbiorca ponosi koszt budowy przyłącza wg poniższych "Stawek opłat za przyłączenie do sieci" zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła. Stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od średnicy i długości przyłącza, wynoszą odpowiednio:

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. Dn 25 186,08
2. Dn 32 190,49
3. Dn 40 231,36
4. Dn 50 273,36
5. Dn 65 291,34

Powyższe stawki opłat stanowią 25% kosztów budowy przyłącza. Pozostałe 75% kosztów budowy przyłącza pokrywa dostawca czyli PEC Sp. z o.o. W razie konieczności budowy sieci ciepłowniczej lub zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej obiekt odbiorcy PEC Sp. z o.o. pokrywa 100% kosztów związanych z projektowaniem i budową ww. sieci lub instalacji.

Odbiorca na własny koszt wykonuje instalację wewnętrzną w budynku i w razie potrzeby węzeł cieplny. PEC na własny koszt instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz z ręcznym zaworem regulująco-odcinającym ustalającym obliczeniowe natężenie przepływu. Szczegółowe i ostateczne warunki przyłączenia odbiorcy do sieci i zasady pokrywania kosztów przyłączenia zostają ustalone w Umowie przyłączeniowej. W umowie tej zostają też określone terminy realizacji przyłączenia i termin rozpoczęcia dostawy ciepła.Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za rok 2013 wynosi 0,89

Kontakt:
Kierownik Działu Ogólnotechnicznego
Łukasz Sajdak
tel. 33 842-61-43, E-mail l.sajdak@pec-oswiecim.com.pl

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl