przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Uzgodnienia techniczne   


Sposób załatwienia sprawy

I. W celu uzyskania uzgodnienia branżowego należy:

1. Złożyć w sekretariacie PEC Sp. z o.o. osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną wniosek o uzgodnienie
Pobierz wniosek(DOC) bądź zwrócić się osobnym pismem zawierającym niezbędne dane wskazane we wniosku.

2. Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Dziale Ogólnotechnicznym przygotowywane jest uzgodnienie.

3. KLIENT otrzymuje kompletne uzgodnienie w Dziale Ogólnotechnicznym po wpłaceniu należności w kasie siedziby PEC Sp. z o.o. oraz przedstawieniu dowodu wpłaty.

4. Na życzenie KLIENTÓW spoza terenu powiatu oświęcimskiego, co należy zaznaczyć we wniosku lub piśmie, kompletne uzgodnienie wraz z fakturą płatną 14 dni od daty otrzymania, Dział Ogólnotechniczny przesyła pocztą tradycyjną na adres zwrotny.


II. DODATKOWO wraz z wnioskiem o uzgodnienie branżowe należy dostarczyć:

1. W przypadku uzgodnień projektu budowlanego:
  • plan sytuacyjny z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym - 2 egzemplarze.

2. W przypadku uzgodnień projektu węzła cieplnego:
  • projekt budowlano-wykonawczy, zawierający technologię AKPiA oraz część elektryczną - 2 egzemplarze,
  • kopię warunków technicznych,
  • plan sytuacyjny.

3. W przypadku uzgodnień projektu układu pomiarowo – rozliczeniowego / podliczników:
  • projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze,
  • kopię warunków technicznych,
  • plan sytuacyjny.

4. W przypadku uzgodnień projektu sieci ciepłowniczej/przyłącza:
  • projekt budowlano-wykonawczy - 2 egzemplarze,
  • kopię warunków technicznych,
  • protokół Narady Koordynacyjnej,
  • wypisy z rejestru gruntów i mapę ewidencyjną,
  • prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla sieci ciepłowniczej/przyłącza,
  • decyzję o umieszczeniu sieci w pasie drogowym,
  • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

III. Opłata za wykonanie uzgodnienia branżowego ustalana jest na podstawie cennika jn., z zastrzeżeniem:

1. Określenie formatu dla pkt 4 ustala się następująco:

a) dla budowli technicznych, budynków wg rzeczywistego zasięgu projektowanej inwestycji na planie
     sytuacyjnym w skali 1:500,

b) dla aktualizacji map zasadniczych wg wielkości formatu załączonej mapy przez Inwestora, w skali 1:500,

c) w przypadku wielkości skali planu sytuacyjnego innej niż 1:500, należy zastosować odpowiedni
     współczynnik zwiększający do ilości roboczogodzin.

2. W przypadku wystąpienia w jednej dokumentacji:

a) układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz układu podliczników, stosuje się jedną opłatę za uzgodnienie
     układu podliczników,

b) układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz węzła cieplnego, stosuje się jedną opłatę za uzgodnienie węzła
     cieplnego.


Cennik opłat obowiązujący od 01.02.2020 r.

Wyszczególnienie zadania Cena netto
1 Uzgodnienie dokumentacji układu pomiarowo-rozliczeniowego 50,00
1.1 Uzgodnienie dokumentacji układu podliczników 150,00
2 Uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego
2.1 - o mocy do 30 kW 50,00
2.2 - o mocy do 500 kW 200,00
2.3 - o mocy powyżej 500 kW 500,00
3 Uzgodnienie dokumentacji sieci ciepłowniczej
3.1 - przyłącza ciepłowniczego do budynku jednorodzinnego 50,00
3.2 - przyłącza ciepłowniczego do pozostałych obiektów 150,00
3.3 - rozdzielczej, magistralnej sieci ciepłowniczej 200,00
4 Uzgodnienia branżowe
4.1 Plan sytuacyjny: format A4, brak sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. 50,00
4.2 Plan sytuacyjny: format A4, kolizja z siecią ciepłowniczą PEC Sp. z o.o. 80,00
5 Nadzór techniczny lub odbiór techniczny za każdą roboczogodzinę 140,00
6 Opłata za przystąpienie do robót budowlanych wymagających nadzoru technicznego PEC Sp. z o.o. bez złożenia wniosku o nadzór z odpowiednim wyprzedzeniem 700,00


Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt :
Kierownik Działu Ogólnotechnicznego
Łukasz Sajdak
tel. 33 842-61-43, E-mail l.sajdak@pec-oswiecim.com.pl

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl