przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Ochrona danych osobowych, RODO   
Obowiązek informacyjny


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 144, KRS 0000083592, NIP 549 - 17 - 05 - 094, REGON 070837901, e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl, tel. +48 33 842 22 45, 33 842 61 43, 33 842 45 15

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: dane_osobowe@pec-oswiecim.com.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe związane z przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu zawarcia i wykonania m.in.: umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
  2. umów sprzedaży ciepła, umów oświadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w celu świadczenia usług w ramach serwisu eBOK (za zgodą klienta) oraz w celu wystawiania, udostępniania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur – za zgodą klienta);
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w oparciu o obowiązek prawny ciążący na administratorze w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, o rachunkowości oraz przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych (obecnie np. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych);
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora w celu marketingu produktów lub usług własnych, organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych (wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług własnych Spółki), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości pr duktów i świadczonych usług Spółki;
  5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu użycia poczty elektronicznej (e-mail) w procesie reklamacyjnym, w tym w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, chyba, że przepis prawa lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która dotyczy serwisu BOK i e-faktur nie wymaga w tym przypadku Pani/Pana zgody, analiz korzystania z usług administratora lub rozwoju świadczonych usług, marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z administratorem.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki (na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z poleceniami Spółki), w tym podmioty obsługujące systemy informatyczne Spółki lub udostępniające Spółce narzędzia informatyczne, obsługujące Spółkę i świadczące usługi dla Spółki np. podmioty prowadzące działalność pocztową, płatniczą, bankową, ubezpieczeniową, doradczą, księgową i prawną, a także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organy ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora - przez okres obowiązywania umowy (obowiązku), a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji i innych usług związanych z obsługą klienta, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 7. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl