przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »


Komunikat

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu (PEC) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku w godzinach od 6:30 do 8:30 miały miejsce ograniczenia w dostawie energii cieplnej w rejonie ulic Reja i Porębskiego w Oświęcimiu, obsługiwanych przez stację wymienników ciepła „SWC Skarpa”. Przyczyną był wyciek z prowizorycznie wykonanego podłączenia do sieci ciepłowniczej w jednej z nieruchomości w celu nielegalnego poboru energii cieplnej z pominięciem układu pomiarowego. Usunięcie wycieku i nielegalnego podłączenia wymagało czasowego wyłączenia odcinka instalacji ciepłowniczej z eksploatacji.

Na miejscu czynności przeprowadziły służby serwisowe PEC oraz policja.


Sezon inwestycyjny za nami - październik 2016

Rok 2016 był kolejnym rokiem rekordowych inwestycji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu. W planie inwestycyjnym Spółki znalazło się 37 zadań na łączną kwotę sięgającą wartości 2 100 000 zł. Na te zadania składały się inwestycje rozbudowy sieci ciepłowniczych, zewnętrznych instalacji odbiorczych, budowy grupowych węzłów cieplnych oraz inwestycję w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę. Do najważniejszych zaprojektowanych i wykonanych tegorocznych inwestycji należą:

  • budowa sieci ciepłowniczej w rejonie i przyłącza w rejonie ul. Leszczyńskiej;
  • budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Fabrycznej, Gospodarczej i Unii Europejskiej;
  • budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku OTBS przy ul. Zagrodowej;
  • budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia 10;
  • budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ul. Grottgera.

Oprócz prac ściśle związanych z budową rurociągów w technologii rur preizolowanych, PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje również projekty techniczne w zakresie budowy i wykonawstwa grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych. Zaprojektowano i wykonano poniższe prace:

  • budowa stacji wymienników ciepła przy ul. Leszczyńskiej 8;
  • budowa kompaktowego węzła cieplnego przy ul. Więźniów Oświęcimia 10;
  • budowa kompaktowego węzła cieplnego przy ul. Zagrodowej (OTBS budynek I).

Ponadto w bieżącym roku, na zlecenie przedsiębiorstwa Banimex sp. z o.o. z Będzina, generalnego wykonawcy zadania budowy obwodnicy Oświęcimia Drogi Współpracy Regionalnej, nasze Przedsiębiorstwo dokonało przełożenia sieci napowietrznej, kolidującej z projektowanym przebiegiem budowanej drogi. W tej sposób PEC Sp. z o.o. ma swój udział w niezwykle ważnym, z punktu widzenia komfortu mieszkańców, projekcie.Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, w roku 2016 do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono kilka obiektów między innymi: Alupol, Eurocash, Arko System Sp. z o.o., oraz Garden Space Sp. z o.o. Sp. k.Dokonano również kilku zakupów inwestycyjnych, uzupełniając w ten sposób niezbędne zasoby sprzętowe firmy.

Opracowanie: DI


Informacja

Uprzejmie informujemy Odbiorców o przeprowadzaniu ANKIETY zadowolenia klienta z wykonywania naszych usług w sezonie 2015/2016. Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety i dostarczenia do skrzynki znajdującej się w budynku przy ul. Zaborskiej 144 na parterze przy tablicy ogłoszeń.

Druki ankiety do pobrania z naszej strony (format pdf) ankieta_iso_2015-2016.pdf lub bezpośrednio w pokoju nr 5 na I piętrze. Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.


Informacja

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że od dnia 23.09.2016 roku (piątek) rozpoczyna się sezon grzewczy.


Wybór źródła ciepła w aspekcie niskiej emisji - luty 2016

Szacuje się, że liczba zgonów na świecie spowodowana złą jakością powietrza wynosi 7.000.000 rocznie. Zanieczyszczenia emitowane do środowiska można podzielić na dwie grupy:

  • niską emisję - zanieczyszczenia emitowane (między innymi przez kominy) do wysokości 40 m od powierzchni gruntu, które mają postać gazową lub stałą (pyły),
  • wysoką emisję - zanieczyszczenia emitowane przez kominy powyżej 40 m od powierzchni gruntu, które mają postać również gazową lub stałą.

Głównym źródłem wysokiej emisji są elektrownie, elektrociepłownie oraz duże zakłady przemysłowe. Jednak obiekty te obecnie w Polsce są wyposażone w infrastrukturę, która zbudowana jest w oparciu o technologie, redukujące emisję do powietrza szkodliwych substancji. W związku z powyższym wysoka emisja na dzień dzisiejszy nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko i stan zdrowia ludzi.

Natomiast źródłem niskiej emisji są kotłownie, gospodarstwa domowe, transport oraz małe i średnie zakłady przemysłowe. Zanieczyszczenia związane z niską emisją kumulują się w najbliższym otoczeniu człowieka i z tego powodu mają bezpośredni i bardzo negatywny wpływ na środowisko, a przede wszystkim na stan zdrowia ludzi.

Jednak ze względu na przemieszczanie się i mieszanie mas powietrza obciążenie środowiska wynika z łącznego oddziaływania niskiej i wysokiej emisji. W dłuższej perspektywie wzrasta świadomość społeczna w sprawie zagadnienia związanego z niską emisją. Ostatnie wiadomości ze stolicy Małopolski w sprawie smogu są bardzo niepokojące. Okazuje się, że najgroźniejsze dla człowieka są pyły, te najdrobniejsze, poniżej 2,5 mikrometra. Dla porównania włos ludzki ma grubość od 60 do 70 mikrometrów. To właśnie informacje w sprawie wielkości emisji tych najdrobniejszych pyłów do atmosfery w Krakowie spowodowały, że znalazł się on na pierwszych stronach amerykańskich gazet, jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast, plasując się na trzecim miejscu w Europie.

Dlatego stojąc przed decyzją wyboru technologii ogrzewania, należałoby wziąć pod uwagę nie tylko kryterium finansowe, ale także zdrowotne. Każdy człowiek powinien zwracać uwagę na miejsce swojego zamieszkania, w którym środowisko powinno być czyste. Decyzja o przyłączeniu budynku do sieci miejskiej gwarantuje ograniczenie niskiej emisji. Należy nadmienić, że ciepło dostarczone do naszej sieci w 97 % pochodzi z procesu kogeneracji w elektrociepłowni.

Poniższa tabela przedstawia wielkość emisji pyłu na jednostkę wytworzonej energii.


Lp. Źródło ogrzewania Wielkość emisji pyłu
g/GJ
1. Otwarty kominek na drewno 860
2. Zamknięty, zaawansowany kominek na drewno 240
3. Kocioł węglowy 380
4. Zaawansowany kocioł węglowy 240
5. Kocioł olejowy 3
6. Kocioł gazowy 0,5

Opracowanie: DI


Udział ciepła z odnawialnych źródeł energii - styczeń 2016

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że ciepło dostarczone przez firmę Synthos do sieci miejskiej w roku 2015 nie pochodzi z odnawialnych źródeł energii oraz nie stanowi ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


Opracowanie: DI
Rok 2014 był dla Przedsiębiorstwa kolejnym okresem wytężonej pracy i podejmowania kolejnych ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Wybudowano nowe przyłącza ciepłownicze, co pozwoliło ograniczyć ilość palenisk domowych, a co za tym idzie zmniejszono emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Przyłącza, o których mowa realizowane były w rejonie ulic Zaborskiej, Kraszewskiego, Klasztornej, Śniadeckiego, Mały Rynek, Więźniów Oświęcimia, Słowackiego, Pod Dębem. Podłączenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do miejskiej sieci c.o. jest ogromnym ułatwieniem w porównaniu z bieżącą obsługą kotłów opalanych paliwem stałym, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku.

Latem ubiegłego roku zrealizowano również budowę przyłącza do obiektu Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Fabrycznej.

W 2014 roku zakończyliśmy drugi etap przebudowy sieci ciepłowniczej, przebiegającej przez łąki, od ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi. Zakończenie tego zadania przy współudziale środków unijnych poprawiło parametry techniczne tej sieci, jak i wygląd, i estetykę krajobrazu.


przed wymianą po wymianie

2015 rok i lata następne stawiają przed Przedsiębiorstwem kolejne zadania i cele do realizacji. Podejmujemy działania zmierzające do poprawy efektywności pracy sieci cieplnej i zewnętrznej instalacji odbiorczej, polegające na modernizacji rurociągów i ich izolacji termicznej. Obecnie prace te prowadzone są w budynkach w rejonie ul. Budowlanych. Naszym zamierzeniem jest modernizacja sieci cieplnej i zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ul. Grottgera, Chemików, Bema i Kopernika.

W planie zadań na 2015 rok przewidujemy budowę nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy w rejonie ulic Zagrodowej, Zaborskiej, Królowej Jadwigi, Rynku Głównego, Placu Skarbka. Czynimy starania w zakresie budowy sieci cieplnej wzdłuż ulicy Fabrycznej wraz z przejściem siecią do ul. Unii Europejskiej, w związku z mającymi powstać w tym rejonie, w niedalekiej przyszłości, obiektami infrastruktury przemysłowej i handlowej.

Budowa nowych odcinków sieci cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych stwarza możliwość podłączenia kolejnych nowych odbiorców ciepła i korzystania z bardziej ekologicznego źródła ciepła.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sukcesywnie wprowadzamy do stosowania nowoczesne liczniki ciepła z odczytem radiowym. Korzyść z zastosowania tego typu urządzeń sprowadza się głównie do tego, że nasi pracownicy dokonują odczytów w dowolnej chwili i bez angażowania Odbiorcy, co niewątpliwie jest udogodnieniem dla obu stron.

Na rok 2015 zaplanowaliśmy wdrożenie systemu odczytu stacjonarnego za pomocą centrali GPRS. Zdalne odczyty, w zależności od rodzaju urządzeń pomiarowych i zastosowanych modułów komunikacyjnych, umożliwiają odczyt wskazań aktualnych, zapamiętanych na koniec miesiąca, chwilowych parametrów eksploatacyjnych oraz alarmów liczników. Wszystkie te dane zapisane elektronicznie eliminują błąd ludzki przy odczycie liczników, do których bardzo często dostęp jest ograniczony, a przede wszystkim umożliwiają analizę parametrów i optymalizację układu. Zastosowanie tego systemu jest rozwiązaniem bardzo nowatorskim i coraz więcej przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce wykorzystuje je w swojej praktyce.

Dla osób chcących zmienić rodzaj ogrzewania swojego budynku i mających zamiar przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej posiadamy całościową ofertę. Począwszy od wszelkiej informacji na temat zagadnień przyłączenia obiektu do sieci, kosztów eksploatacji, zgromadzenia niezbędnych dokumentów, aż do wykonania koniecznej dokumentacji projektowej, budowy przyłącza oraz węzła cieplnego. W tym celu zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Biurem Obsługi Odbiorcy, który udzieli informacji i wyjaśnień w tej kwestii.


Projekt MRPO - zakończenie prac- wrzesień 2014r.

Projekt MRPO - II etap - czerwiec 2014r.

  


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że został rozpoczęty drugi etap prac inwestycyjnych projektu pn. „Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ul. Zaborskiej do ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi Priorytetowej 7. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 2.543.888,00 zł, a wartość dofinansowania ponad 1 milion złotych.

Drugi etap prac budowlano-montażowych obejmuje przebudowę sieci cieplnej na odcinku o dł. ok. 365 m, w tym 325 m sieci napowietrznej i 60 m sieci kanałowej. Planowany termin zakończenia prac - 15.08.2014r.


 


Jak oszczędzać ciepło ?

 

            Oszczędzanie ciepła musi być racjonalne tzn. że ograniczenie kosztów ogrzewania musi odbywać się przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego. Wymiana okien, docieplenie ścian, regulacja instalacji wewnątrz budynku na pewno pozytywnie wpłynie na efektywne oszczędzanie ciepła. Nasze zachowania oszczędnościowe nie mogą również zakłócić warunków życia innych mieszkańców oraz wpłynąć na stan techniczny budynku. Efektem nieracjonalnego oszczędzania nastawionego tylko na uzyskanie krótkoterminowej korzyści finansowej mogą okazać się zawilgocenia i zagrzybienia budynku.

 

Oto kilka prostych rad, dzięki którym ogrzewanie będzie bardziej efektywne i oszczędne : 

Kontrolujemy temperaturę w całym mieszkaniu

Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego człowieka.

Zalecane średnie temperatury to:

·         20°C - dla pokoi dziennych,

·         22°C - dla pokoi dziennych gdy przebywa w nim małe dziecko,

·         18°C - dla sypialni i podczas gdy śpimy,

·         24°C - dla łazienki.

Wyjeżdżając na urlop lub weekend nie powinniśmy wyłączać ogrzewania całkowicie, a jedynie zmniejszyć je o kilka stopni. Mieszkanie nie będzie wtedy wychłodzone, a jego ponowne nagrzanie nie potrwa długo i nie pochłonie dużo energii.

Dbamy o stan techniczny grzejników

Dobrze jest oczyścić grzejniki starego typu ze starej farby i pomalować je na nowo specjalną farbą. Zbyt duża ilość powłok nakładanych farb, zatrzymuje promieniowanie ciepła. Grzejników nie powinno się malować na kolor srebrny, gdyż ten kolor zmniejsza ilość ciepła oddawanego przez kaloryfer. Specjalista powinien pomóc nam ocenić stan naszych grzejników i doradzić czy grzejniki wymagają wymiany. Pamiętajmy, że kaloryfery powinny być montowane w najzimniejszej części pomieszczenia, czyli pod oknem.

 

Ekrany zagrzejnikowe

Warto zamontować za grzejnikami specjalne ekrany. Odbijają one strumień ciepła od ściany i kierują go do wewnątrz mieszkania.

Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi

Urządzenia te pozwalają na racjonalne gospodarowanie ciepłem w mieszkaniu. Dzięki nim możemy ustawić temperaturę na odpowiednim poziomie, a co za tym idzie ograniczyć pobór ciepła. Przede wszystkim stosujemy je przy wyjściu z domu, wyjeździe na urlop czy weekend. Zmniejszamy dopływ ciepła a tym samym oszczędzamy energię.

Umiejętnie wietrzymy mieszkanie

Wietrzenie mieszkania zapewnia lepsze samopoczucie, dlatego nie warto z niego rezygnować w obawie o utratę ciepła w pomieszczeniach. Najlepiej jest wietrzyć krótko, ale intensywnie, otwierając na krótko okna na oścież, zamiast pozostawiać uchylone okna przez dłuższy okres czasu.

Właściwie meblujemy mieszkanie

Grzejniki powinny być odsłonięte. Zastawienie ich meblami, czy długimi zasłonami sprawia, że ciepło nie będzie rozprzestrzeniać się prawidłowo na całe pomieszczenie. Meble powinny być ustawione w odległości przynajmniej 1 metra od kaloryfera.

Szczelne okna

Wymiana na nowe, szczelne okna, pozwoli nam obniżyć straty ciepła uchodzącego oknem, gdyż okna są tym elementem naszych mieszkań, przez które często tracimy najwięcej ciepła. Dzięki temu utrzymamy ciepło w domu i nie będzie potrzeby by je dogrzewać.

Rolety zewnętrzne

Odpowiednio dobrane rolety nie tylko stanowią ochronę przed włamaniem, pozwalają też zaoszczędzić ciepło tracone przez okna. Rolety  chronią nas nie tylko od mrozu, ale i od silnego, chłodnego wiatru.

Termomodernizacja budynku

Warto zastanowić się nad wykonaniem prac, mających na celu uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu ciepła Termomodernizacja to ocieplenie ścian budynku, modernizacja węzła cieplnego, wymiana okien, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Pełna termomodernizacja budynku pozwala zaoszczędzić nawet ponad 40% całkowitego zapotrzebowania budynku na ciepło.

 

Inwestycje 2013r. - kwiecień 2013r.

Czekając na zakończenie sezonu grzewczego 2012/2013 myślimy już o inwestycjach i remontach, które zaplanowaliśmy w 2013r.

Najważniejszą inwestycją w bieżącym roku będzie kontynuacja realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) pn. "Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ulicy Zaborskiej do ulicy Królowej Jadwigi w Oświęcimiu” ( łąki za Kauflandem ).

W tym roku przystępujemy do realizacji I etapu projektu w ramach MRPO tj. wymiany ok 300 mb istniejącego napowietrznego ciepłociągu na nowy podziemny. Inwestycja ta, oprócz korzyści o jakich wspominaliśmy w poprzednim artykule, w znacznym stopniu przyczyni się również do poprawy estetyki krajobrazu.
W 2013 roku planujemy budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do nowobudowanego budynku wielorodzinnego OTBS przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
Będziemy również kontynuować prace związane z „uciepławnianiem” Starego Miasta, co w trosce o ochronę środowiska i dbałość o lokalne zabytki, stało się dla nas celem priorytetowym. Planujemy przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ul. Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Harcerskiej, Kownackiej, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Zamkowej, Sienkiewicza, Zaborskiej oraz Placu Skarbka.
W ramach modernizacji i remontów, planujemy w tym roku modernizację dwóch stacji wymienników ciepła : przy ul. Mieszka I-go oraz przy ul. Staszica.

W dalszym ciągu systematycznie rozwijamy system monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi i sieciami ciepłowniczymi oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Na dzień dzisiejszy mamy ok 30% liczników ze zdalnym odczytem i co roku zwiększa się ich ilość.
Wszelkie nasze działania mają między innymi na celu zapewnienie ciągłości dostaw ciepła i świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Jakie ciepło jest najtańsze - marzec 2013r.

Wybór rodzaju ogrzewania jest zawsze dylematem dla użytkownika. Istotnym czynnikiem, a w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych kryteriów wyboru, są koszty eksploatacji. Niestety koszty te rosną z roku na rok. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem cen surowców energetycznych. Ogrzewanie budynku można zrealizować za pomocą indywidualnych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, olejem opałowym, gazem ziemnym, węglem lub poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dokonując analizy kosztów ogrzewania w zamieszczonej poniżej tabeli stwierdzić można, że najtańszym rozwiązaniem jest ogrzewanie węglowe, a następnie sieciowe. Niemniej jednak, cena węgla zależy przede wszystkim od jego jakości związanej z wartością opałową. Sprzedawcy oferują węgiel w cenach zaczynających się od 620 zł za tonę. Za wysokiej jakości paliwo z polskiej kopalni trzeba zapłacić nawet 950 zł.
Należy dodać, że w koszty ogrzewania wskazane w tabeli poniżej (nie dotyczy zasilania z sieci miejskiej) nie zostały odpowiednio wkalkulowane takie koszty jak: bezpośrednia praca użytkownika związana z obsługą, przeglądy serwisowe kotła, czy też jego wymiana, przeglądy techniczne instalacji kominowej lub gazowej, a także koszty związane z regulacją.
Biorąc pod uwagę, że w cenie ogrzewania z sieci miejskiej zostały uwzględnione odpowiednie wyżej wymienione koszty ogrzewania, to śmiało należy stwierdzić, że oferta cenowa jaką proponuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest najkorzystniejsza.

 

 

Koszty wytwarzania ciepła na podstawie cen paliw ze stycznia 2012 r.

 

Paliwo

Cena energii zł/GJ

Źródło informacji

Gaz ziemny

78

 

 

 

Murator

Gaz płynny (propan)

123

Olej opałowy

119

Energia elektryczna w taryfie G11

164

Energia elektryczna w taryfie G12 (dzień/noc)

189/92

Węgiel kamienny orzech

46

Ciepło z sieci miejskiej w Oświęcimiu

66

PEC


Dodatkowym atutem korzystania z sieci miejskiej jest ochrona środowiska. Jednym z trzech podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery są paleniska domowe oraz lokalne kotłownie, emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki, które w szczególności powodują choroby płuc. Reasumując ochrona środowiska wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie.
Dlatego użytkownik, który podejmuje decyzję w zakresie wyboru lub modernizacji źródła ciepła, powinien skalkulować wszystkie koszty zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, które należy łącznie rozpatrywać w okresie wieloletnim. Taka analiza kosztów ogrzewania pozwoli na podjęcie trafnej decyzji.Podsumowanie 2012r. - grudzień 2012r.

Rok 2012 kończymy z satysfakcją i zadowoleniem, ponieważ udało nam się zrealizować zamierzone inwestycje i wykonać zaplanowane remonty.
Z inwestycji, które zostały sfinalizowane w bieżącym roku, najbardziej powinno cieszyć mieszkańców Oświęcimia sukcesywne „uciepławnianie” Starego Miasta, co w znacznej mierze przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W 2012r. do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączyli się między innymi mieszkańcy domów przy ulicach : Piłsudskiego, Chopina, Harcerskiej, Solnej, Plebańskiej, Makuszyńskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Małego Rynku, Kościelnej, Jagiełły, Solskiego, Krasickiego, Granicznej i Garbarskiej. Przyłączyliśmy również do sieci ciepłowniczej dużego Odbiorcę, jakim jest nowowybudowany market „CASTORAMA” przy ul. Zatorskiej, co wymagało przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej zasilającej Osiedle Stare Stawy.
Modernizacja i remonty przyczyniają się do zmniejszenia strat na przesyle energii cieplnej, a ponadto poprawiają jakość pracy całego systemu ciepłowniczego, a co za tym idzie zmniejszają wzrost kosztów ciepła w naszym mieście. Prace wykonane w ramach modernizacji i remontów przez naszą Spółkę w tym roku to między innymi:
- modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Pod Borem,
- modernizacja stacji wymienników ciepła „PKO” przy ul. Tysiąclecia.
Przedsiębiorstwo systematycznie rozwija system monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi i sieciami ciepłowniczymi oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Dzięki tym działaniom rośnie niezawodność pracy urządzeń ciepłowniczych oraz poprawia się komfort rozliczeń z odbiorcami ciepła.
Dzięki systematycznej modernizacji i remontom dążymy do bezawaryjnego funkcjonowania całego systemu ciepłowniczego, a tym samym do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Ponadto Spółka zrealizowała wiele zadań na zlecenie w zakresie usług związanych z ciepłownictwem dla :
- Urzędu Miasta w Andrychowie – w siedmiu obiektach użyteczności publicznej,
- Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu,
- Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Milion dla PEC - marzec 2012r.

Milion dla PECPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. rozpoczęło realizację projektu pn. ,,Przebudowa sieci cieplnej na odcinku od komory K-24 w rejonie ulicy Zaborskiej do ulicy Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”, na który pozyskało ponad 1 mln ze środków unijnych w w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2,6 mln. Marek Sowa marszałek Województwa Małopolskiego- w obecności prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta- przekazał umowę na dofinansowanie prezesowi PEC Krzysztofowi Piekiełko. Przebudowa sieci cieplnej, polegająca na wymianie istniejącego napowietrznego ciepłociągu na nowy o większej średnicy, zostanie wykonana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych, co pozwoli ograniczyć straty ciepła podczas przesyłu. Ponadto zapewni w przyszłości możliwość przyłączania nowych obiektów do sieci miejskiej. Inwestycja przyniesie realne ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawi stan infrastruktury ciepłowniczej miasta w sposób zapewniający efektywną dystrybucję ciepła, dostosowaną do potrzeb przyszłego popytu na energię. Dodatkowo wpłynie na poprawę funkcjonalności terenu miejskiego (możliwość poprowadzenia dróg i traktów pieszych). Realizacja projektu będzie prowadzona w latach 2012-2014. W najbliższym czasie PEC Sp. z o.o. ogłosi przetarg na wykonanie zadania. W roku 2012 inwestycja zostanie zaprojektowana oraz rozpocznie się procedura otrzymania pozwolenia na budowę.

Autor: Katarzyna Kwiecień / UM Oświęcim
źródło:oswiecimskie24.pl
Wywiad z Prezesem PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu Panem mgr inż. Krzysztofem Piekiełko opublikowany w "Nasza Współnota" nr1(53) - styczeń 2012r.

Kontynuując cykl wywiadów tym razem rozmawialiśmy z mgr inż. Krzysztofem Piekiełko – Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.

Redakcja: Panie Prezesie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu będące monopolistą w naszym mieście w zakresie ogrzewania mieszkań podnosi ceny ciepła? Jaki był w ostatnich miesiącach i jaki będzie w najbliższym czasie zakres podwyżek cen ciepła?
Krzysztof Piekiełko: Rzeczywiście Spółka nasza jest tzw. naturalnym monopolistą, ale nie dla wszystkich. Chciałbym poinformować, że dostarczamy ciepło do ok. sześciuset budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej, gdzie właściciele mają możliwość wyboru i mogą zmienić źródło ciepła, ale rachunek ekonomiczny sprawia, że pozostają oni nadal naszymi odbiorcami ciepła. Wzrost cen ciepła nastąpił od 1-go października ubiegłego roku o 6,3% w części opłat po stronie PEC. Natomiast od 2-go stycznia br. nastąpił wzrost cen w wysokości 15% po stronie Wytwórcy ciepła. Biorąc pod uwagę udział kosztów w opłatach pomiędzy Wytwórcą, a PEC szacujemy, że średni wzrost kosztów ogrzewania wynosi ok. 11%. Pomimo wzrostu, nasze ceny są nadal konkurencyjne w stosunku do ogrzewania gazowego, elektrycznego czy też olejowego. Nasze ceny ciepła są wyższe od ogrzewania węglowego, natomiast wartość dodaną stanowi bezpieczeństwo dostaw, a ponadto brak kosztów związanych z modernizacją i obsługą kotłowni węglowej, a także jakość powietrza w bezpośrednim otoczeniu.

Red: Jakie są zaległości w opłatach za ciepło przez Wspólnoty?
K.P.: Zaległości w opłatach za ciepło są różne w różnych Wspólnotach. Jednak największe zaległości występują w miesiącach zimowych, nawet do 300.000 złotych łącznie. Zazwyczaj zadłużenia Wspólnoty wyrównują dopiero w okresie czerwiec-lipiec.

Red: Jakie składniki umieszczone na fakturach wystawianych odbiorcom dostarczanego przez PEC do mieszkań ciepła tworzą jego cenę?
K.P.: Zwrócę uwagę, na fakt, że istniejącą strukturę cen i stawek opłat narzucił Ustawodawca. Dlatego na fakturach są umieszczone składniki cen i stawek opłat po stronie Wytwórcy ciepła, tj. firmy Synthos, które łącznie stanowią ok. 60% całkowitych kosztów dostawy ciepła w Oświęcimiu. Pozostałe, to koszty po stronie PEC. Jeśli wszystkie składniki pogrupujemy po stronie Wytwórcy i Dystrybutora, to opłaty za dostawę ciepła dzielą się na koszty zmienne, wyrażone w złotych za dostarczoną jednostkę ciepła, zmierzoną poprzez licznik ciepła. Opłaty te ponoszone są w sezonie grzewczym. Ponadto jest opłata stała za moc zamówioną, która stanowi do 30% całkowitych kosztów dostawy ciepła i jest ona ponoszona w równych ratach przez cały rok. Dodatkowe opłaty na fakturze to np. za uzupełnienie gorącej wody w instalacjach.

Red: Znaczącą pozycję stanowią koszty mocy zamówionej, której rzeczywiste wykorzystanie w wielu budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znacznie odbiega od wielkości zamówionej. Czy PEC ma rozeznanie, jak wykorzystywana jest moc zamówiona przez odbiorców ciepła?
K.P.: Oczywiście PEC ma rozeznanie w sprawie wielkości wykorzystanej mocy cieplnej przez poszczególnych Odbiorców. Na własne potrzeby wykonuje odpowiednie analizy, aby skutecznie przeciwdziałać przekraczaniu mocy zamówionej przez Odbiorców, ponieważ na podstawie umowy z Wytwórcą ciepła, płaci kary za przekroczenie łącznej mocy zamówionej przez Odbiorców. Stąd bardzo istotne są wszelkie działania, w celu uniknięcia przekroczenia mocy. Zwrócę uwagę na fakt, że wielkość mocy zgodnie z rozporządzeniem ,,taryfowym” określa Odbiorca ciepła na podstawie dokumentacji technicznej lub audytu energetycznego.

Red: Każdy odbiorca ciepła może raz w roku do końca lipca zmienić zamówioną moc cieplną. Jakie są zawarte w umowach ograniczenia lub restrykcje wobec odbiorców przy obniżaniu mocy zamówionej. Jakie kompromisowe rozwiązanie tej sprawy może Pan zaproponować Wspólnotom?
K.P.: Zgodnie z umową, przekroczenie mocy zamówionej stanowi podstawę do ustalenia przez PEC opłat za zamówioną moc cieplną w wysokości wynikającej z tego przekroczenia, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono przekroczenie. Przepisy Prawa energetycznego nie przewidują kompromisów w tym zakresie. Dowolność mogłaby wprowadzić niepożądane skutki dla wszystkich odbiorców ciepła.

Red: Chociaż zdajemy sobie sprawę, że ciepło dla PEC-u jest towarem, którego jak największą ilość stara się sprzedać klientom, to oczekujemy, że Pan jako fachowiec może nam doradzić, jakie inne sposoby oprócz termomodernizacji budynku mogą Wspólnoty wprowadzić, aby obniżyć zużycie ciepła znacznie obciążającego budżet rodzin Oświęcimian?
K.P.: Tak jak Pan zauważył obniżenie kosztów to przede wszystkim kompleksowa termomodernizacja budynku, zarówno ocieplenie budynku, jak i modernizacja instalacji c.o. Co ponadto? Wielkość zużytego ciepła w budynku zależy również od oczekiwanego komfortu cieplnego. Dla niektórych odbiorców ciepła jest to temperatura wewnętrzna +20st C, dla innych dużo wyższa lub dużo niższa. Literatura techniczna wskazuje, że podniesienie średnio o 1st C temperatury wewnętrznej w obiekcie, to wzrost kosztów ogrzewania o ok. 5%. Reasumując utrzymywanie komfortu cieplnego na racjonalnym poziomie oraz tzw. dobre przyzwyczajenia lokatorów, takie jak np. zamykanie drzwi wejściowych oraz okien na klatce w trakcie całego sezonu grzewczego, a nie tylko w okresie dużych mrozów, bieżące regulowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w mieszkaniach, zwłaszcza w momencie otwierania okien, to wbrew pozorom duże oszczędności.

Red: Jakie są możliwości przebudowy instalacji c.o. w budynku Wspólnoty na jej koszt przez PEC w tym m.in. regulatora ciepła na wejściu do budynku?
K.P.: PEC posiada wyspecjalizowaną kadrę techniczną, która wszystkie własne inwestycje wykonuje własnymi siłami, a ponadto wykonuje odpłatnie usługi na zlecenie, w tym także budowę wewnętrznej instalacji c.o. Jeśli chodzi o zabudowę regulatora ciepła na przyłączu w budynku, jest to możliwe. Pragnę jednak poinformować, że do wszystkich budynków wielorodzinnych dostarczane jest ciepło z naszych stacji wymienników ciepła, w których są zabudowane regulatory ciepła tzw. pogodowe, regulujące temperaturę czynnika grzewczego dostarczanego do budynków, nadążnie w funkcji temperatury zewnętrznej. Według nas montaż dodatkowego regulatora ciepła w budynku nie przyniesie oczekiwanych oszczędności przez odbiorców, ponieważ jest to dublowanie istniejącego rozwiązania. Czas zwrotu przedmiotowego przedsięwzięcia jest ekonomicznie nieuzasadniony, ponieważ koszty nakładów inwestycyjnych są nieadekwatne do wielkości oszczędności. Dodatkową regulację poza istniejącym regulatorem ciepła w stacji wymienników ciepła, rozwiązują zawory termostatyczne, pod warunkiem ich właściwej eksploatacji przez odbiorców, o czym wspominałem wcześniej.

Red: Na spotkaniu w Stowarzyszeniu powołano zespół, który miał zająć się sprawami związanymi z szukaniem oszczędności zużycia ciepła oraz poprawkami do umów na dostawę ciepła do mieszkań. W pracy tego zespołu w dniu 25.10.2010 r. brał udział nasz przedstawiciel Józef Figura. Pisaliśmy w Nr4(52) ,,Naszej Wspólnoty”, że spotkanie to opuścił Pan Jerzy Urbańczyk- właściciel firmy P.H.U. Mediator, zarządzającej nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, niezadowolony z przebiegu spotkania i mający zastrzeżenia do stanowiska PEC-u w sprawie treści umów. Co według Pana było tego przyczyną? Jakie były efekty tego spotkania?
K.P.: Na wstępie chciałbym podkreślić, że celem naszego spotkania było wyjaśnienie zapisów umów kompleksowych na dostawę ciepła, które zaproponowaliśmy naszym Odbiorcom ciepła, dostosowując je do nowych zapisów prawnych. Natomiast Pan Jerzy Urbańczyk na początku spotkania zaproponował Spółce, zamiast umów kompleksowych- umowy pośrednictwa, które według nas oraz innych Zarządców, są niezgodne z prawem. I tak przed rozpoczęciem dyskusji w przedmiocie spotkania, Pan Jerzy Urbańczyk opuścił siedzibę Spółki. Pomimo tego myślę, że spotkanie było owocne, ponieważ z pozostałymi Zarządcami, zostały wyjaśnione zapisy umowy, a przede wszystkim ich zgodność z podstawami prawnymi. W wyniku tego spotkania zarówno Pan Jan Hałatek Prezes firmy Eurodom, jak i Pani Dorota Halaburda Zarządca Nieruchomości, podpisali zaproponowane przez nas umowy. Wcześniej umowy podpisała również MSM ,,Budowlanka”, która reprezentuje największą grupę odbiorców oraz odbiorcy instytucjonalni i indywidualni.

Red: Czy Wspólnoty mieszkaniowe ponoszą jakieś konsekwencje nie podpisania przez P.H.U. Mediator nowych umów na dostawę ciepła?
K.P.: Do czasu, kiedy P.H.U. Mediator nie podpisze nowych umów kompleksowych, będą obowiązywać dotychczasowe umowy na dostawę ciepła, na podstawie których będzie realizowana dostawa ciepła. Nie mniej jednak nie ma w nich zapisów dostosowanych do obowiązujących podstaw prawnych. Natomiast treść przedłożonej przez PEC nowej umowy kompleksowej odpowiada przepisom prawa i jest kompletna. Zarządca może rozważyć rozwiązanie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj. orzeczenie przez organ regulacyjny treści nowej umowy kompleksowej lub przez sąd cywilny.

Red: Spółka PEC jest jedynym właścicielem sieci ciepłowniczej w Oświęcimiu i dystrybutorem ciepła, które kupuje od monopolisty, którym jest firma Synthos. Czy PEC myśli w przyszłości o zabezpieczeniu ciepła dla mieszkańców miasta z innych alternatywnych źródeł?
K.P.: Budowa alternatywnego źródła ciepła orientacyjnie to koszt ok. 600 milionów, na który Spółka nie posiada środków. Z naszych informacji wynika, że istniejące źródło jest kompleksowo modernizowane i na dzień dzisiejszy nie istnieje zagrożenie braku dostaw ciepła dla miasta. Jeśli pojawi się Inwestor alternatywnego źródła ciepła, to Spółka z pewnością będzie pozyskiwać od niego ciepło, jeśli cena będzie konkurencyjna.

Red: Przez wiele poprzednich lat PEC wykonywał na rzecz Wspólnot mieszkaniowych konserwację instalacji c.o. w budynkach za niewielką odpłatnością. Czy nadal PEC ma umowy na te usługi?
K.P.: Tak mamy konserwację instalacji c.o. w budynkach użyteczności publicznej, budynków zarządzanych przez ZBM, nielicznych administrowanych przez Mediator. Mogę tylko podkreślić, że cena naszych usług jest najniższa w mieście, a z pewnością mamy najbardziej dyspozycyjną i fachową kadrę techniczno-inżynieryjną, ale wybór należy do każdej Wspólnoty Mieszkaniowej, o czym pragnę przypomnieć mieszkańcom przed ich corocznymi zebraniami z zarządcami.

Dziękuję Panu za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi i życzę w imieniu czytelników dobrego wypełniania swoich obowiązków.

Źródło: "Nasza Współnota" nr1(53)

POKL
POKL
Najlepszą inwestycją jest człowiek - sierpień 2011r.

POKL Zakończył się projekt szkoleniowy realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielkość dofinansowania wynosi ponad 325.000 złotych.
Z naszych informacji wynika, że jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które pozyskało środki unijne na szkolenia techniczne w ciepłownictwie- informuje Prezes Zarządu Krzysztof Piekiełko. Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, że najlepszą inwestycją jest człowiek- mówi Prezes Zarządu- podjął się realizacji innowacyjnego projektu, tj. systemowego przeszkolenia pracowników.
Teoria "kapitału ludzkiego" powstała w latach 70. XX wieku. Zakłada ona, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa. Kapitał ludzki jest zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie, i stanowi zbiór fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, energii życiowej. Jest on wskaźnikiem możliwości adaptacyjnych, produkcyjnych oraz kreatywności człowieka.
Wydatki na podwyższenie kapitału ludzkiego traktuje się w kategoriach ekonomicznych- stwierdza Prezes Zarządu Krzysztof Piekiełko- ponieważ bezpośrednio wpływają na dochód firmy. Szkolenia prowadzą do zmiany wartości wiedzy i umiejętności pracowników, a w efekcie do zmiany jakości ich pracy. W projekcie- informuje koordynator projektu Jolanta Zamrzycka-Marszałek- zostały zrealizowane szkolenia dla 33 osób w zakresie:
- montażu sieci preizolowanych,
- systemów alarmowych i monitoringu sieci ciepłowniczej,
POKL Uczestnicy szkolenia- mówi koordynator projektu- poznali najnowszą technologię montażu rur preizolowanych, tj. rur podwójnych tzw. twin-pipe. W ramach szkolenia praktycznego na budowie, zwracano uczestnikom szczególną uwagę na typowe błędy przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, które tak naprawdę, stanowią o trwałości wykonywanych ciepłociągów. Ponadto- dodaje koordynator Jolanta Zamrzycka-Marszałek- uczestnicy zostali przeszkoleni w sprawie szczegółowych zasad budowy stosowanych na świecie różnych systemów alarmowych rur preizolowanych, które umożliwiają nadzór nad prawidłową pracą sieci.

Główny cel projektu został osiągnięty poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników- mówi Prezes Zarządu Krzysztof Piekiełko- co z pewnością wpłynie na wzrost jakości świadczonych przez Spółkę usług.
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl