przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ROZSTRZYGNIĘTY - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją północnej magistrali ciepłowniczej

 Data publikacji   2017-11-06
 Tytuł ogłoszenia   ROZSTRZYGNIĘTY - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją północnej magistrali ciepłowniczej

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA NR POIiŚ-229/2-4071/2017

 1. Zamawiający – Organizator Przetargu:

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083592, o kapitale zakładowym: 21.251.000 zł, adres strony internetowej: www.pec-oswiecim.com.pl, e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl, tel./fax: (33) 842-61-43, 842-45-15 , NIP 549-17-05-094, REGON 070837901.
 2. Tryb:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich (zasadą konkurencyjności), oraz zasadami (Regulaminem) obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45100000-8, 45200000-9 dla zadania pn.:

   "Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn 350 mm w technologii rur preizolowanych".

   Inwestycja realizowana jest w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
  2. Zakres wykonania przedmiotu umowy obejmuje:
   1. Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.
   2. Roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach:
    1. Demontaż sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDn350 mm wraz z podporami oraz demontaż fragmentów sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicach 2xDn65/140 mm, 2xDn100/200 mm i 2xDn25/90 mm.
    2. Montaż sieci ciepłowniczej o długości ok. 270 mb według opracowanego projektu w technologii rurociągów preizolowanych o średnicy 2xDn350/500 z dwoma rurami przewodowymi w izolacji standard wraz z montażem sygnalizacji alarmowej oraz wpięciem istniejących dwóch sieci rozdzielczych (2xDn65/140 mm oraz 2xDn100/200 mm) oraz dwóch przyłączy (2xDn25/90 mm) do przebudowywanej sieci cieplnej.
   3. Jednokrotne badanie 100% ilości spawów metodą rentgenograficzną (koszt wykonania badania, w tym także kolejnych badań wynikających z konieczności wykonania poprawek spawów ponosi Wykonawca).
   4. Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą sieci.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ wraz z załącznikami (nr 1 i 2).
 4. Termin realizacji zamówienia oraz wymagany okres gwarancji:

  1. Wykonanie tyczenia geodezyjnego budowli wraz z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy do dnia 15.12.2017 r.
  2. Roboty budowlano-montażowe od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
  3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe oraz system rur preizolowanych co najmniej 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 72 miesiące od daty odbioru końcowego prac przez zamawiającego.
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

  SIWZ wraz z załącznikami oraz Zasadami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich, obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu można pobrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Organizatora Przetargu ul. Zaborska 144 Oświęcim, pokój nr 13, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 33 842 45 15 lub pobrać ze strony internetowej:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1065959

  lub

  http://pec-oswiecim.com.pl/dokumenty/magistrala229-SIWZ.zip
 6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

  Wg części VII SIWZ.
 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

  Wg części XI SIWZ.
 9. Wadium:

  Warunkiem udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 40.000 zł.
  Dopuszczalne formy wniesienia wadium – część XVI SIWZ.
 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto umowy, w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania informacji o wygranym postępowaniu. Warunki wniesienia zabezpieczenia określa część XVII SIWZ.
 11. Kryteria oceny oferty:

  1. Kryterium I
   Cena – waga 95 %
  2. Kryterium II
   Gwarancja- waga 5 %
 12. Termin związania ofertą:

  40 dni.
 13. Termin i miejsce składania ofert:

  Siedziba organizatora: 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 144, Sekretariat – pokój nr 3.
  W terminie do dnia 22.11.2017 r. do godz. 12:00,
  w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00.
 14. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert będzie jawne w dniu 22.11.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie organizatora - sala narad, pokój nr 8.
 15. Inne istotne informacje:

  Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.
 16. Osoby upoważnione do kontaktów:
  • - Jolanta Zamrzycka-Marszałek,
  • - Anna Stachoń.
 17. Forma porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym:

  Zgodnie z częścią XXIII SIWZ.
 18. Zastrzeżenie:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych powodów na każdym jego etapie, do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia przetargu, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.UWAGA:


Zmiana ogłoszenia nr 1:

Zamawiający informuje, że w dniu 07.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 1 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia. Aneks został wprowadzony w celu usunięcia oczywistych omyłek w zakresie danych kontaktowych Zamawiającego. Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część I. oraz część XXIII. pkt 2. SIWZ.


Zmiana ogłoszenia nr 2:

W dniu 09.11.2017 r. ogłoszenie uzupełniono o Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu).


Zmiana ogłoszenia nr 3:

W dniu 15.11.2017 r. w celu ułatwienia wprowadzania danych udostępniono Załącznik nr 4, 5a oraz 5b w wersji edytowalnej.


Zmiana ogłoszenia nr 4:

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 2 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia. Aneks został wprowadzony w celu usunięcia oczywistej omyłki we wzorze służącym do obliczania punktów wg kryterium gwarancji. Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część XVIII pkt 2. lit. c) SIWZ.


Zmiana ogłoszenia nr 5:

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 3 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia. Aneks został wprowadzony w celu uproszczenia wpłaty wadium w innej formie niż w pieniądzu. Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część XVI pkt 7. SIWZ.

Ponadto do ogłoszenia załączono odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 1-2 zadane przez Wykonawców.Informacja o rozstrzygnięciu w dniu 2017-12-01:


Oferta firmy wybranej:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Data złożenia oferty: 22.11.2017 r.
Łączna ilość punktów: Wp = 100


Pozostałe oferty:

Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław

Data złożenia oferty: 22.11.2017 r.
Łączna ilość punktów: Wp = 86,88

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   roboty budowlane
 Numer postępowania   POIiŚ-229/2-4071/2017
 Data składania ofert   2017-11-22
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl