przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ROZSTRZYGNIĘTY - Wdrożenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci ciepłowniczej

 Data publikacji   2017-10-25
 Tytuł ogłoszenia   ROZSTRZYGNIĘTY - Wdrożenie geoprzestrzennego systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci ciepłowniczej

O G Ł O S Z E N I E

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083592, kapitał zakładowy: 21.251.000 zł,
  adres strony internetowej: www.pec-oswiecim.com.pl, e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl
  tel/fax: 33 842 61 43, tel: 33 842 45 15, NIP 549 17 05 094, REGON 070837901.
 2. Tryb:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  Wdrożenie geoprzestrzennego Systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim.
 4. Termin realizacji zamówienia oraz wymagany okres gwarancji:

  Termin realizacji dostawy i wdrożenia: do dnia 30.05.2018 r.
  Okres gwarancji na poprawne wykonanie i funkcjonowanie Systemu i dostarczony sprzęt - 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
 5. Pozyskanie dokumentacji przedmiotu zamówienia:

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami można pobrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie PEC Sp. z o.o. ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim, pok. nr 13, tel. 33 842 45 15, 33 842 61 43 lub na pisemne życzenie oferenta zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
 8. Wadium:

  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.
  Dopuszczalne formy wniesienia wadium: pieniądz lub gwarancja bankowa.
 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 000,00 zł. Dopuszczalne formy: pieniądz lub poręczenie bankowe.
 10. Kryteria oceny oferty:

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część IV, Kryterium oceny oferty.
 11. Termin związania ofertą:

  45 dni.
 12. Termin i miejsce składania ofert:

  Miejsce: siedziba PEC Sp. z o.o. ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim, Sekretariat - pok. nr 3.
  Termin: do dnia 8.11.2017 r. do godz. 1200, w godzinach urzędowania tj. 7.00 - 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku.
  Oferty można złożyć osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską.
 13. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert jest jawne, w dniu 8.11.2017 o godz. 1215 w siedzibie PEC Sp. z o.o. - sala narad pok. nr 8.
 14. Inne istotne informacje:

  Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowią Załącznik nr 3 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 15. Forma porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym:

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część V. Tryb udzielania wyjaśnień.
 16. Zastrzeżenie:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie, do czasu podpisania umowy. Z tytułu unieważnienia przetargu, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu


Oferta firmy wybranej:

GLOBEMA Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 22
02-661 Warszawa

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   usługa
 Numer postępowania   TT-229/500-3899/2017
 Data składania ofert   2017-11-08
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl